Rzecznik Praw Ucznia

 

 Rzecznik Praw Ucznia, organ powołany do ochrony uczniów ich wolności i praw zagwarantowanych
w dokumentach międzynarodowych i aktach prawnych dotyczących procesu edukacji.

Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym
każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku,
gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.
Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

W roku szkolnym 2018/2019 Rzecznikiem Praw Ucznia została Pani Ewa Barnuś.

Zadania:

 • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
 • Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli.
 • W dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących
  zapisów prawa oświatowego.
 • Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.
 • Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów.
 • Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia
  na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

 

Sposoby realizacji zadań:

 • Rozwiązywanie indywidualnych sytuacji i problemów poprzez mediacje,
  pośredniczenie między stronami oraz rozmowy indywidualne.
 • Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).
 • Współpraca z fachowcami (np. higienistką szkolną, psychologiem, pedagogiem).
 • Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym.
 • Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.
 • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
 • Rzecznik podejmuje działania na stron tzn. uczniów, nauczycieli,
  pracowników administracji szkoły lub z własnej inicjatywy.

 

Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do:

 • Rozmowy z nauczycielem uczestniczącym w problemie.
 • Rozmowy i zasięgania rady pedagoga szkoły.
 • Organizowania konfrontacji wyjaśniających.
 • Uczestniczenia w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem  za zgodą ucznia.
 • Inicjowania działań  w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.

 

Obowiązki Rzecznika Praw Ucznia:

 • Znajomość Statutu Szkoły, Regulaminu Szkoły WZO i podstawowych dokumentów
  regulujących funkcjonowanie ucznia i nauczyciela w szkole oraz Konwencji o Prawach Dziecka.
 • Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich pochodzenia,
 • Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych,
 • Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,
 • Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.

 

Tryb postępowania w sprawach uczniów:

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 • podjęcie mediacji ze stronami,

w razie problemów i trudności podczas rozwiązywania problemów:

 • zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego, wychowawcy,
 • wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie,
  w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.