Świąteczny konkurs na choinkę bożonarodzeniową

Świetlica Szkolna w Zespole Szkół w Cybince ogłasza konkurs na własnoręcznie wykonaną Choinkę Bożonarodzeniową

Regulamin konkursu
na Choinkę Bożonarodzeniową

 1. Organizatorem konkursu na Choinkę 
Bożonarodzeniową jest świetlica szkolna w Zespole Szkół w Cybince.
2. Celem konkursu jest:
a) kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych,
b) rozbudzanie inwencji twórczej,
c) integracja zespołów klasowych.
3. Uczestnicy konkursu – konkurs skierowany jest
do uczniów Zespołu
Szkół w Cybince.
4. Kategorie konkursu:
a) Kategoria I – szkoła podstawowa klasy I – III.
b) Kategoria II – szkoła podstawowa klasy IV – VI.
c) Kategoria III – prace indywidualne klasy I – VIII.
5. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie
Choinki Bożonarodzeniowej w dowolnej formie przestrzennej.
6. Technika wykonania prac i materiały, jakie zostaną użyte,
są dowolne. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi
własnoręcznie i mieć nie mniej niż 1 m wysokości.
7. Samodzielnie wykonane prace z trwale załączoną metryczką do choinki
(zał. nr 1 dla kategorii I – II, zał. nr 2 dla kategorii  III)
należy dostarczyć do Organizatora (budynek nowej szkoły) w terminie
do 02.12.2019 r. do godz. 1200
8. Ogłoszenie wyników konkursów nastąpi 03.12.2019 r. poprzez
wywieszenie na tablicy w świetlicy.
9. Wręczenie nagród nastąpi 20.12.2019 r.
10. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa
powołana przez Organizatora, zwana dalej „Komisją”.
11. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny
poszczególnych prac.
12. Komisja będzie zwracała uwagę na pomysłowość, oryginalność,
nakład pracy, różnorodność wykorzystanych  materiałów, oryginalność.
13. Prace przekazane na konkurs stają się własnością Organizatora,
będą stanowiły dekorację klas.
14. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora,
dla potrzeb realizacji Konkursu.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania
konkursu w przypadku zaistnienia przeszkód uniemożliwiających
jego przeprowadzenie.
Skip to content